Close
RSS

Média

Servais Pinckaers OP: Séta az erények kertjében- 2015. július 13.

Servais Pinckaers OP: Séta az erények kertjében

2015. június 21. vasárnap 18:10

A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg a „Séta az erények kertjében” című kötet, amely a belga domonkos szerzetes két művét tartalmazza. Szabó Ráhel nővér könyvismertetését közöljük.

Érzelmek – erények – szabadság – Isten… Ritkán kalandozunk el ezekre a területekre úgy, ahogyan ezt Pinckaers atya teszi most magyarul is megjelent könyvében. Pedig igen izgalmas és belső élményekben gazdag útban lesz részünk, ha rá merünk lépni. Hiszen szívünk mélyén mindannyiunkat érdekel, miként is lehetnénk jobb emberek, szabadabbak, igazabbak.

Séta az erények kertjében első könyve, az Erény védelmében pontosan ilyen kalandra hív minket: olyan belső útra, amelyen együtt jár a boldogság utáni vágy, a hit és értelem, emberi szabadság és jóra irányuló akarat. A szerző egyszerűen, mégis mélyen tárgyalja a boldogság utáni vágyat, amely mindenkinek a szívében ott rejtőzik, de beszél a lelkiismeretről is, amely szintén ott él mindannyiunk bensejében, valamint az emberi test és lélek, az értelem, akarat, érzelmek kapcsolatáról. A könyv fő célja azonban az, hogy az erényt, az erényeket visszaemelje a hívő ember életébe, amit az elmúlt évszázadokban lassan kiszorított a törvény és a kötelességek túlhangsúlyozása.

Az olvasó talán maga is rácsodálkozik, milyen sokfélék az erények, s hogy a hétköznapi élet milyen fontos alapjai lehetnek, nem beszélve arról, hogy az erények Isten felé vezetnek minket, s fontos szerepet játszanak üdvösségünk szempontjából is! Pinckaers célja, hogy megízleltesse és személyesen megtapasztaltassa az olvasóval az erények ízét, erejét,  s hogy jónak, erényesnek lenni nemcsak jó, de boldoggá tevő is.

Vajon az érzelmeink fontosak-e az Istennel való kapcsolatunkban, hitünkben? Mit kezdhetünk velük és hogyan állíthatjuk őket hitünk és Jézussal való kapcsolatunk szolgálatába? A Séta az erények kertjében második könyve, azErények és szenvedélyek pontosan az emberi érzelmek jelentőségéről, az erényekkel, a testünkkel való kapcsolatukról szól, valamint arról, milyen szerepet töltenek be az érzelmek az Istennel való kapcsolatunkban, de olvashatunk a humor, a pihenés és a csend erejéről, jelentőségéről is.

A mű szerkezete egyszerű, s nemcsak tartalmát, hanem felépítését tekintve is olvasóbarát. Két könyvet foglal magába, melyek mindegyike hat-nyolc oldalas, áttekinthető fejezetekre oszlik. Olvasása közben nem csupán az erények új, friss arcával, az érzelmek jelentőségével vagy testünk szerepével ismerkedhetünk meg, hanem könnyed, érthető stílusban bevezetést nyerünk az egyházatyák lelki gazdagságába, az egyház évszázadokon át elrejtett lelki kincsestárába is, valamint megismerkedhetünk Aquinói Szent Tamás világos emberképével és lelkiségével is.

A korábbi erkölcstannal szemben, amely a törvényre, a bűnre, a kötelességre, illetve a lelkiismeretre helyezte a hangsúlyt, ez a mű az ember boldogság és az igaz jó utáni vágyára épül. Az olvasó ráébred, hogy az ember valójában ilyen: nem törvények és kötelezettségek rabja, hanem olyan lény, akit az Isten szabadságra, boldogságra, erkölcsi jóságra hívott meg. A mű Aquinói Szent Tamás, az egyház egyik legkiválóbb teológusának morálteológiájára épül, ami a magyar olvasó számára igazi újdonságot nyújt.

A könyv friss lélegzetvételt jelent mindazok számára, akik a tiszta és világos katolikus hit fényében kívánják élni istenkapcsolatukat.

Servais Th. Pinckaers (1925–2008) belga domonkos szerzetes a svájci fribourgi egyetemen tanított morálteológiát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt, részt vett a Katolikus Egyház Katekizmusa erkölcstani részének kidolgozásában, illetve a Veritatis Splendor enciklika előkészítésében is.

Számos teológiai, illetve lelki könyv szerzője. Különleges érdeme, hogy a II. Vatikáni Zsinatot évekkel megelőzve elindította a morálteológia megújulását, és egész életművével azon az úton járt, amit a 19. században már XIII. Leó pápa, majd később II. János Pál, illetve XVI. Benedek pápa is szorgalmazott: visszatérni a Szentíráshoz és azokhoz a teológusokhoz, akik valóban világos útmutatást tudnak nyújtani számunkra. Köztük is a leggyakrabban említett teológus Aquinói Szent Tamás, akire maga Ferenc pápa is számos alkalommal hivatkozik az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában.

Pinckaers atya egész életét a kazuisztikában megrekedt katolikus morálteológia megújulásának szentelte, s munkálkodása nem volt hiábavaló: hatalmas életművet hagyott hátra, aminek egyik gyümölcse a most magyarul is megjelent könyv.

Servais Pinckaers további magyarul megjelent művei: A keresztény erkölcsteológia forrásai, Kairosz Kiadó (fordította: Turgonyi Zoltán);Katolikus erkölcstan, Jel Kiadó (fordította: Odrobina László).

Magyar Kurír

A cikket eredetiben itt lehet olvasni.

Hozzászólások ( d)
Albert Schweitzer és Jean-Paul Sartre párhuzamos élete- 2015. május 18.
Próféta Galériában megtartott könyvbemutatóról szóló tudósítás eredeti cikke itt érhető el:http://www.evangelikus.hu/albert-schweitzer-jean-paul-sartre-kotet az alábbi cikk a szerző engedélyével közölve: 

Albert Schweitzer és Jean-Paul Sartre párhuzamos élete
Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – A 20. század két kimagasló személyiségének életpályája egy kötetben, 59 jelenetben. Kovács Béla László könyvének, Kairosz Kiadó gondozásában megjelent a Schweitzerek című kötetnek a bemutatóján jártunk 2015. május 7-én a Próféta Galériában.

Különleges könyvcsemege jelent meg a Kairosz Kiadó gondozásában, hiszen a szerző, Kovács Béla László nem kisebb vállalkozás végtermékét tárta a közönség elé, mint a huszadik század két meghatározó személyiségeinek életpályáin keresztül kirajzolódó világnézeteit.

Kovács Béla László

Kovács Béla László

Albert Schweitzer és Jean-Paul Sartre világnézetüket tekintve különbözőek, így elsőre talán meglepődünk, hogy e két jeles gondolkodó párhuzamos életpályáját olvashatjuk egy kötetben.

„A találkozási pont a szerzők között első körben a rokonság volt. Jean-Paul Sartre tizenöt hónapos volt, amikor tengerésztiszt apja, Jean-Baptiste Sartre meghalt. Jean-Pault anyja, Anne-Marie Schweitzer nevelte, aki Albert Schweitzer unokatestvére volt. Ez indított el arra, hogy e két gondolkodóval párhuzamosan kezdjek el foglalkozni” – mondta el a kötet bemutatóján a most első könyvét kiadó Kovács Béla László.

A könyvbemutatón a jelenlévőket Mezei Károly író, szerkesztő, a Kairosz Kiadó munkatársa köszöntötte, aki beszédében kitért arra, hogy Bedő György a kéziratot első pillanattól kezdve fontos műnek tekintette. A kötetbemutató alkalmával Levente Péter Jászai Mari-díjas színész, tanár olvasott fel a műből.

Kovács Béla László felelevenítette, hogy míg Schweitzertől egyetemista éveiben keveset tudhatott – hiszen gondolatai, művei magyar nyelven nem, vagy csak csekély kiadásban jelenhettek meg – addig Sartre életművével már az 1960-as években átfogóbban megismerkedett.

Teltházas könyvbemutató a Próféta Galériában

Teltházas könyvbemutató a Próféta Galériában

„A kötet, mely drámának íródott, alapos kutatói munkával készült, a felépítést tekintve a két életpályát kronológiai párhuzamba helyeztem” – fogalmazott Kovács. A szerző kitért arra is, hogy Albert Scweitzer életművében a globális etika megalkotására látott kísérletet, mely kiterjed az egyén, a közösség és a társadalom szintjére is. „Ez a vágy korán, Schweitzer harmincas éveiben már megfogalmazódott, majd a háborút követően ebben változás történt. Látta, hogy ez bármennyire is jó lenne, nem kivitelezhető. Azonban az élet hódolatteljes tiszteletének elvét végig képviselte” – mondta a szerző.

A 20. századi francia filozófia vezéralakja, Jean-Paul Sartre, „mint ateista egész életében küzdött azzal, hogy rátaláljon önmagára és a világra. Undor című művében önmaga keresésesével találkozhatunk, ugyanakkor láthatjuk, hogy küzdelme egész életére kiterjedt. A kommunista pártba való belépés, az algériai felszabadítási fronttal való szimpatizálás ugyanúgy elmondható róla, mint maoista időszaka. Sartre-nál az elköteleződés irányának keresése a praxisban merült ki” – fogalmazott a szerző.

Kovács Béla László kitért arra is, hogy a két gondolkodó életművében a szabadság gondolata meghatározó erővel bírt, bár ennek nézetei eltértek, hiszen míg a Nagy Fehér Varázsló Isten adományának tartotta azt, addig az egzisztencializmus egyik vezéralakja az ítéletre és ebből adódóan a felelősségre tette a hangsúlyt. A párhuzamos életművekről a szerző elmondta, hogy „a két életpálya Elzasból indult, majd nézeteiben és helyszíneiben szétvált, később a nézetek több kérdésben is – úgy mint béke vagy az ember tisztelete – közelített egymáshoz, míg végül, Sartre gondolatai – kifejezetten az élete végén Benny Lévy filozófusnak adott interjújában – Schweitzer világnézetéhez közelített, a végső választ a reményben nevezte meg.”

Levente Péter részleteket olvas fel a kötetből

Levente Péter részleteket olvas fel a kötetből

A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent dráma öt része és ötvenkilenc jelenete részletes dramaturgiai leírással, a zenei források megjelölésével jelent meg. A Próféta Galéria nagytermében megrendezett kötetbemutatót a szerző Áprily Lajos Albert Schweitzer halálát követően írt versével kezdte. Mint mondta, „ez a vers kifejezi, hogy hogyan vélekedtek saját korában kortársai róla. Művem többek között azt szolgálja, hogy az idén Schweitzer ötvenedik évfordulójára emlékezők ismerjék meg a kort, a gondolkodót és az ő világát.” Végezetül – és a kötet olvasását megelőzően – álljon itt az említett líra.

Áprily Lajos: Albert Schweitzer

Én láttam öt, az egyszerüt, nagyot,
s hallottam bölcs szavát is messze, rég.
Hadd kérdezzem meg most, hogy itt hagyott:
Megérdemelted öt, emberiség?

Kovács Béla László Schweitzerek című kötete

Kovács Béla László Schweitzerek című kötete

Galambos Ádám
Hozzászólások ( d)
Vasárnapi újság- 2015. január 23.

Könyvben is megjelent a Vasárnapi Újság!! Az alábbi linkre kattintva bővebben olvashat a Győri Béla főszerkesztő által összeállított könyvről:

http://mno.hu/grund/konyvben-is-megjelent-a-vasarnapi-ujsag-1269003


Hozzászólások ( d)
Sakk és póker!- 2014. március 5.

Olli Rehn, az Európai Bizottság finn pénzügyi biztosa ahol tudott, keresztbe tett Magyarországnak a 2010-2011-es válságkezelés során – derül ki Matolcsy György volt kabinetfőnökének, Wiedermann Helgának a nemsokára megjelenő könyvéből, amelyből a Magyar Nemzet közölt részleteket pénteken. A szerző a beszámoló szerint arról is írt, hogy "valahol már 2011 tavaszán elhatározták, hogy megdöntik Orbán Viktort és kormányát".

Hozzászólások ( d)
És mégis megszólal a pálca ...- 2012. május 24.

Medveczky

Hozzászólások ( d)
 Első ... Előző 3 4 5 6 7 Következő