Close
Hírlevél
Email:

Kép Kormos Anett: Ingyen színház

Kormos Anett: Ingyen színház

Borítóterv: Kissík
Oldalszám: 226 p.
Borító: papírkötés
ISBN: 978 963 964 225 6
Kiadás éve: 2006
Régi ár: 2500 Ft
Ár: 2000 Ft
:

Kormos Anett

Gyak­ran úgy érez­het­jük, a sze­re­tet az em­ber leg­na­gyobb ke­reszt­je. Fe­le­lősek va­gyunk szeret­te­in­kért, ag­gó­dunk ér­tük, oda­fi­gye­lünk rá­juk, mi­köz­ben időn­ként úgy érez­zük: bár­ csak tel­jes­ség­gel a ma­gunk urai le­het­nénk, lé­pé­se­in­ket önál­ló­an, min­den­ki­től füg­getle­nül te­het­nénk meg! Bizony, sze­ret­te­ink vi­gyá­zó sze­mei időn­ként szik­rá­kat szór­nak ránk. Va­ló­já­ban elvár­juk, sőt, akar­juk is ezt az odafi­gye­lést. Mert min­den, a sze­re­tet okoz­ta kí­nt a mi sze­rete­tünk szü­li. A szer­ző e köny­vé­ben eze­ket a bo­nyo­lult em­be­ri kap­cso­la­to­kat áb­rá­zol­ja a sa­ját éle­té­ből vett pél­dák­kal.